Kurumsal Ölçme & Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme hizmetleri, nesnel ve güvenilir araçlar kullanarak personel seçme ve yerleştirme sürecinde pozisyona uygun  adayları belirlemeyi ve var olan çalışanları değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede pozisyonun ihtiyaçlarına en uygun adaylar belirlenebilmekte, mevcut çalışanların da eğitim ve gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak kariyer planlaması yapılabilmektedir.

Test ve envanterler adayların ve mevcut çalışanların bilgi, yetenek ve kişilik özelliklerinin doğru şekilde belirlenmesi amacıyla uygulanmaktadır. Uygulanan testlerin istatistiksel analizi sonucunda kurum için en uygun adaylar belirlenebilmekte ve mevcut çalışanların performansı, eğitim ihtiyaçları ve kariyer planları yapılandırılabilmektedir.

Genel Yetenek Testi

Bireyin zihinsel kapasitesi çalışma performansı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çalışanın zihinsel yeteneklerinin kurumun beklentilerine ve pozisyonun gerektirdiği yetkinliğe uygun olup olmadığını değerlendirmek amacıyla uygulanan bu test ile bireyin sayısal ve sözel yeteneklerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Test sayısal ve sözel olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Sözel bölüm, bireyin sözel bilgiyi anlama ve yorumlama,sözel kavramlar arasında ilişki kurabilme ve soyut muhakeme becerilerini ölçmektedir. Sayısal bölümde yer alan sorular ise bireyin sayısal mantık yürütme, sorun çözmek için sayısal bilgiyi kullanabilme, istatistiksel bilgiyi anlama ve analiz edebilme becerilerini ölçmektedir.

Şekle Dayalı Akıl Yürütme Testi

Şekle dayalı akıl yürütme testi çeşitli şekil ve çizgiler içeren şablonlardan oluşan sorular içermektedir. Bu farklı soru formatı sayesinde Şekle Dayalı Akıl Yürütme Testi kültürden bağımsız bir değerlendirme aracı olma özeliğine sahiptir. Bu sayede bireyin bilişsel becerileri hakkında objektif bir veri elde edilebilmek mümkün olmaktadır. Soruların farklı bir formatta olması aynı zamanda bireyin alışılmışın dışında bir sorunu çözme becerisi hakkında da fikir vermektedir. Bu test ile bireyin öğrenme, analitik düşünme, problem çözme, neden sonuç ilişkisi kurabilme becerileri de analiz edilmektedir.

Sektöre Özel Yetenek Testi

Kişi- iş uyumunun gerçekleşmesinin en önemli koşullarından biri bireyin bilgi ve yeteneklerinin sektörün gerektirdiği becerilerle örtüşmesidir. Kurumunuzun ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanacak yetenek testi ile işe alım sürecinde en uygun adayların seçilmesi ve uygun bölümlere yerleştirilmesi sağlanır.

Kişilik ve Tutum Envanteri

Bireyin iş yerindeki başarısı önemli ölçüde kişiliğine bağlıdır. İşin kişiye ve kişinin işe uygun olduğu durumlarda çalışanın motivasyonu ve dolayısıyla performansı olumlu yönde etkilenmektedir. Uygun özelliklere sahip bireyin işe alınması aynı zamanda kurumdaki personel devir hızını düşük tutmayı da sağlamaktadır.
Kişilik ve tutum envanteri testi ile kişinin başvurdukları iş için yeterli uygunluğa sahip olup olmadığı test edilmektedir. Böylece hem kurumun kaynakları optimum düzeyde kullanılabilmekte hem de mutsuz, düşük motivasyonlu çalışanların ortaya çıkması engellenebilmektedir. Kişilik ve Tutum Envanteri Türk normlarına uygun olarak geliştirilmiştir. Bu sayede geçerli ve güvenli sonuçlar elde edilebilmektedir.

İngilizce Testi

Adayların İngilizce bilgisini ölçmek amacıyla uygulanan bu test ile İngilizce dilbilgisi, sözcük bilgisi ve okuduğunu anlama becerilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Kurumların ihtiyacına göre farklı düzeylerde hazırlanmış İngilizce testleri bulunmaktadır.

PSİ Gelişim, Eğitim ve Araştırma Merkezi olarak her kurumun farklı ihtiyaçları olabileceğinin farkındayız. Bu nedenle kurumunuza özel çözüm önerileri sunmanın önemine inanıyoruz. Bu amaçla kurumunuzun beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yetenek testleri oluşturmakta ve uygulamaktayız.

Grup mülakatları işe alım sürecinin en önemli basamaklarından biridir. Bu nedenle mülakat sürecinde klinik alanda deneyimli uzman psikologlarımız hazır bulunmakta ve her bir adayla ilgili rapor sunmaktadır.


Sonuç kadar sürecin de değerlendirildiği mülakatlarda değerlendirilen parametrelerden bazıları şunlardır:

  • Analitik Düşünme Becerisi
  • İnsiyatif Alabilme
  • Etki Altında Kalma
  • Gruba Uyum ve İşbirliği
  • Kaygı ile Baş Edebilme Becerisi
  • Kişilerarası İlişkiler
  • Planlama ve Organizasyon
  • Sözel İfade Becerisi
  • Liderlik
  • Zaman Yönetimi
× WhatsApp İletişim