Aydınlatma Metni

DANIŞAN YAKINI (VELİ-VASİ-TEMSİLCİ) AYDINLATMA METNİ 


Veri Sorumlusu:

PSİ Gelişim Eğitim ve Araştırma Hizmetleri Limited Şirketi 

Süleyman Seba Cad. No:62 Spor Ap. K:1 D:2 Beşiktaş/İSTANBUL


Giriş

PSİ Gelişim Eğitim ve Araştırma Hizmetleri Limited Şirketi olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda işlemekteyiz. 

 

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Danışan Yakını (Veli/Vasi/Temsilci)
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, İmza
Kişisel Veri İşleme Amaçları: 
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Tanı ve Tedavi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşmenin Kurulması ve İfası, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi 
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Elektronik Posta Adresi, Telefon Numarası, Faks Numarası, Adres
Kişisel Veri İşleme Amaçları: 
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Tanı ve Tedavi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşmenin Kurulması ve İfası, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Süreçlerinin İyileşmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Mesleki Bilgi
Kişisel Veri İşleme Amaçları: 
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Müşteri İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
IBAN
Kişisel Veri İşleme Amaçları: 
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Güvenlik Kamera Kayıtları.
Kişisel Veri İşleme Amaçları: 
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; basılı formlar, güvenlik kamerası kayıtları ve yüz yüze(elden) aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz, PSİ Gelişim Eğitim ve Araştırma Hizmetleri Limited Şirketi veya onun adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; 

 • Kanunda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere Aktarılmaktadır?

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, hukuki yükümlülüklerimiz doğrultusunda, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri, mali müşavir/muhasebe firmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda aktarılabilecektir. 

 

Kişisel Verileriniz Yurt Dışında Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılmaktadır?

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi, kimliği doğrulayıcı belgeleriniz ile dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak iletebilirsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [email protected] adresinden şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

KVKK Hükümleri Kapsamında Başvuruda Bulunmak İçin

Veri Sorumlusu : PSİ Gelişim Eğitim ve Araştırma Hizmetleri Limited Şirketi 

Adres : Süleyman Seba Cad. No:62 Spor Ap. K:1 D:2 Beşiktaş/İSTANBUL 

Tel : 0212 225 04 44

E-posta : [email protected]

× WhatsApp İletişim